بررسی و مقایسه دیوار شیپور باما و همراه مکانیک از نظر کاربران