بازگشایی ‌بیمارستان امام خمینی ره کرج با حضور رئیس دستگاه قضا گفت‌وگوی