آخرین خبر کارنامه؛ همکار جدید دیوار در کارشناسی خودرو