اخبار مناطق شهرداری و پلیس تهران؛ برخورد نیروی انتظامی با ماموران خاطی