آیا دیوارکشی کلید حل مشکلات امنیتی ترکیه است ایسنا