احتمال توقف مجدد قیمت گذاری خودرو در دیوار و شیپور