ابتکاری-نو-برای-حفظ-سلامت-دانش-آموزان-در-امتحانات-حضوری-کرج-ایرنا