ابتکاری نو برای حفظ سلامت دانش آموزان در امتحانات حضوری کرج ایرنا