۵ روش تشخیص خودروی رنگ خورده و تصادفی از سالم پرشین خودرو