«تقریباً هیچ»؛ دستاورد دومین نشست کمیسیون طرح صیانت امروز ایلنا